Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Břidličná
Základní školaBřidličná

Historie

Historie české školy v Břidličné

(ze školních kronik zpracovala Mgr. Jana Hošková)

Do roku 1950 nese obec název Frýdlant nad Moravicí, od roku 1950 nový název Břidličná; v roce 1973 je Břidličné navrácen statut města

1945 – 1946
– 3. 9. 1945 otevřena česká škola, řídící učitelkou obecné školy Ludmila Mazáčová (vyučovala 1. třídu, zapsáno bylo 12 žáků),
– 1. 10. 1945 otevřena 2. třída, do školy docházejí žáci z Velké Štáhle a Vajglova,
– 8. 12. 1945 otevřena 3. třída, obecná i měšťanská škola se nachází v jedné budově na ulici Školní, obě patřily do frýdlantského okrsku, okresu Rýmařov.

1946 – 1947
– 1. 9. 1946 řídícím učitelem ustaven Alois Beneš,
– k 2. 9. 1946 stav žactva tento: I. třída 36 žáků, II. třída 33 žáků, III. třída 47 žáků,
– od 1. 3. 1947 otevřeny pobočky 1. a 3. třídy z důvodu velkého počtu dětí (Moravské válcovny kovů staví nové obytné domy a přibývá dětí z dělnických rodin), práce učitelů velmi obtížná (děti jsou různých národností – Češi, Slováci, Rusíni, Maďaři, Němci, děti nemyté, zavšivené, nedbale oblečené, zapomínají, zůstávají doma, někteří rodiče negramotní, holdují alkoholu, časté stěhování rodin, mnoho dětí „přestárlých“ a opozdilých, střídavé vyučování, nedostatek učeben a učebnic).

1947 – 1948
– obecná škola má 4 třídy,
– od 1. 11. 1947 ustaven řídícím učitelem ve Vajglově Jan Prokop,
– k 1. 4. 1948 uzavřena škola ve Vajglově.

1948 – 1949
– obecná škola má 5 tříd, 207 žáků, ředitelem je Alois Beneš,
– od 1. 9. 1948 zákon o jednotném školství – školy rozděleny na národní (dosud obecné), střední (dříve měšťanské).

1949 – 1950
1950 – 1951

– od 2. pololetí 1950 zavedeny žákovské knížky, zapisuje se do nich probraná látka, domácí úkoly, známky, poznámky o chování a píli žáků.

1951 – 1952
– od srpna 1951 vzniká nový typ školy – tzv. devítiletá škola, v Břidličné spojena národní a střední škola, ředitelem jmenován Alois Beneš,
– od 15. 9. 1951 otevřena školní kuchyně a jídelna v budově tzv. staré (nejstarší) školy (dnes firma EKZIS),
– od 1. 12. 1951 zřízena družina mládeže na Kopečku.

1952 – 1953
– od 1. 9. 1952 jmenován ředitelem školy František Prokeš, v 11 třídách vyučováno 327 žáků.

1953 – 1954
1954 – 1955

– od 1. 9. 1954 se učí ve dvou budovách (jedna učebna zřízena v 1. poschodí tzv. staré (nejstarší) školy – dnes firma EKZIS).

1955 – 1956
1956 – 1957
1957 – 1958
1958 – 1959
1959 – 1960

– od 1. 8. 1959 novým ředitelem jmenován Jaroslav Růžička,
– od 1. 9. 1959 se přechází na základní devítiletou školní docházku,
– vyučuje se na třech budovách (hlavní budova na ulici Školní, tzv. stará (nejstarší) škola a na tzv. čísle 24 v Kovohutích – dnes AL-INVEST).

1960 – 1961
1961 – 1962

– k 14. 9. 1961 zahájena stavba nové pavilonové školy na sídlišti (dnes areál nové školy na ulici Komenského).

1962 – 1963
– škola má 690 žáků, vyučuje 30 učitelů, ředitelem školy zůstává Jaroslav Růžička, učí se ve 4 budovách (nouzově byly získány dvě místnosti na svobodárnách Kovohutí na Hřbitovní ulici), školní družina je v páté budově, na 1. stupni zůstává směnné vyučování,
– výstavba nové pavilonové školy na sídlišti (dnes Komenského ulice) pokračuje pomalu a s obtížemi.

1963 – 1964
1964 – 1965

– vyučování zahájeno na staré škole na Školní ulici a ve dvou pavilonech nové školy na Komenského ulici se 706 žáky, 31 učiteli a 3 vychovatelkami.

1965 – 1966
– vybudovány první 3 odborné učebny a pracovny v dolním pavilonu nové školy – zvláště bohatě a esteticky je vybavena tzv. učebna optofonická, není však dokončena tělocvična, takže žáci docházejí do tělocvičny na starou školu na ulici Školní.

1966 – 1967
1967 – 1968

– v provozu speciální učebny na nové škole, které slouží jako vzorové pro jiné školy, na škole se konají instruktáže pro učitele, ředitele a metodiky z různých okresů Severomoravského kraje.

1968 – 1969
– provedena instruktáž o pomůckách názorného sdělování pro 144 osob a dále pro 45 učitelů z celé republiky.

1969 – 1970
– nastupuje nový ředitel Josef Gazárek.

1970 – 1971
1971 – 1972
1972 – 1973

– zahájeny přípravné práce na generální opravu nové školy, provedena rekonstrukce střech pavilonů, opravena fasáda, zazděna tzv. respiria.

1973 – 1974
– od 1. 8. 1973 jmenován ředitelem školy Miloslav Slouka,
– na nové škole provedeny venkovní nátěry oken, oplocení kolem školy, zahájena příprava generální opravy staré školy na Školní ulici, proto upraveny dvě ubytovny n. p. Kovohutě Břidličná jako třídy, budování hřiště u nové školy, stále není dokončena tělocvična,
– 23. 11. 1973 slavnostní předání tzv. pionýrského domu (dnes budova Domu dětí a mládeže) při vyhlášení Břidličné městem.

1974 – 1975
– přestěhování tříd ze staré školy do náhradních prostor v bývalé ubytovně Kovohutí,
– zahájena výstavba pavilonu školní jídelny a školní družiny na Nerudově ulici, ke konci školního roku dokončena hrubá stavba,
– v listopadu 1974 započato s generální opravou staré školy (výměna oken, dveří, zavedení vody, kotelna, oprava střech atd.),
– provedeno oplocení areálu nové školy, úprava hřišť, výstavba běžecké dráhy,
– oprava střechy tělocvičny na Komenského ulici, modernizace učeben F, Ch, Př.

1975 – 1976
– ve škole 702 žáků, 31 učitelů, 6 oddělení družiny,
– pokračuje výstavba pavilonu školní družiny a školní jídelny na Nerudově ulici,
– pokračuje generální oprava budovy na Školní ulici.

1976 – 1977
– první rok zavádění nové školní koncepce,
– k 1. 2. 1977 otevřen nový pavilon ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍ JÍDELNY na Nerudově ulici,
– předána budova na Školní ulici po generální opravě (oprava trvala 3 roky),
– k 30. 6 1977 zahájena generální oprava tělocvičny na Komenského ulici.

1977 – 1978
– ve 25 třídách 781 žáků, 34 učitelů, ředitelem zůstává Miloslav Slouka.

1978 – 1979
– předána k užívání nově opravená tělocvična na Komenského ulici, začíná výstavba nového školního pozemku nedaleko školy, vyasfaltováno hřiště u nové školy.

1979 – 1980
– v srpnu 1979 zrušena jednotřídní škola ve Velké Štáhli, žáci dojíždějí do školy v Břidličné.

1980 – 1981
– zahájeno budování krytých chodeb a centrálních šaten, které mají spojit budovy na Komenského ulici, včetně ŠKOLNÍ JÍDELNY a ŠKOLNÍ DRUŽINY na Nerudově ulici.

1981 – 1982
1982 – 1983

– vážně onemocněl ředitel školy Miloslav Slouka (30. 6. 1983 odešel do invalidního důchodu), zastupujícím ředitelem je pověřena Hana Schneiderová, tehdy zástupkyně ředitele.

1983 – 1984
– od 1. 7. 1983 jmenován novým ředitelem školy Zdeněk Hošek,
– dokončení přístavby centrálních šaten, krytých chodeb, bytu školníka a postupné budování interiérů všech budov.

1984 – 1985
– zavedena 10letá povinná školní docházka (8 let na základní škole a 2 roky např. na učilišti).

1985 – 1986
1986 – 1987

– v listopadu 1987 proběhla na škole celookresní akce ředitelů a zástupců škol spojená se školením k nově zaváděné a moderní výpočetní technice,
– buduje se cvičná kuchyně pro výuku vaření ve sklepních prostorách školní jídelny.

1988 – 1989
– opravena střecha šaten, vybudován školní pozemek pro 1. – 4. ročník v jedné ze zahrad na náměstí Svobody.

1989 – 1990
– k 18. 2. 1990 odešel z funkce ředitele na vlastní žádost Zdeněk Hošek, prozatímním řízením školy pověřena zástupkyně ředitele PaedDr. Hana Schneiderová,
– ministrem školství Adamem zjednodušena povinná dokumentace škol (jen třídní knihy, třídní výkazy, vysvědčení), ve 2. pololetí zrušena klasifikace dějepisu v 7. a 8. ročníku, vyhlášeny nové prázdniny – podzimní (2 dny v říjnu), pololetní (1 den v lednu) a velikonoční (Čt, Pá, Po).

1990 – 1991
– ředitelkou jmenována PaedDr. Hana Schneiderová.

1991 – 1992
– vyhláškou MŠMT ČR ze dne 14. 6. 1991 uzákoněna opět 9letá docházka (1. stupeň tvoří 1. – 4. ročník, 2. stupeň 5. – 9. ročník).

1992 – 1993
– od 1. ledna 1993 získala škola právní subjektivitu,
– zahájeny práce na odizolování budovy staré školy na Školní ulici, opraveno topení, tělocvičné nářadí, do všech tříd na 1. stupni instalovány nové tabule,
– instalovány nové plynové kotle v budově ŠKOLNÍ JÍDELNY a ŠKOLNÍ DRUŽINY na Nerudově ulici.

1993 – 1994
– generální oprava osvětlení v budově staré školy na Školní ulici, třídy vybaveny barevnými televizory a videopřehrávači, v pavilonech nové školy na ulici Komenského provedena generální oprava oken, instalováno automatické měření odběru tepla, opraveno sociální zařízení, v tělocvičně oprava ohřívače vody, nátěry střech, odsouhlasena přístavba kryté spojovací chodby ze středního pavilonu do tělocvičny.

1994 – 1995
– 5. ročník základní školy přiřazen k 1. stupni,

1995 – 1996
– k 30. 1. 1996 rozhodnutím Školského úřadu v Bruntále byla škola pod názvem Základní škola Břidličná, okres Bruntál zařazena do sítě škol,
– zahájena výstavba spojovací chodby ze středního pavilonu do tělocvičny na ulici Komenského.

1996 – 1997
– zřízení prvních tříd v pavilonu školní družiny a školní jídelny na ulici Komenského,
– k 1. 10. 1996 uvedena do provozu spojovací chodba do tělocvičny na ulici Komenského, tím dokončen po 30 letech areál pavilonů.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Organizace školního roku

  • Vánoční prázdniny – 23. prosince 2023 až 2. ledna 2024
  • Vydávání výpisu za 1. pololetí – 31. ledna 2024
  • Pololetní prázdniny – 2. února 2024
  • Jarní prázdniny – 26. února – 3. března 2024
  • Velikonoční prázdniny – 28. března 2024
  • Poslední den školního roku 2023/2024 – 28. června 2024

Kdy volat do školy

7:30 – 7:55
9:35 – 9:50 (1. velká přestávka)
11:30 – 11:45 (2. velká přestávka)
Sborovna – 2. stupeň
+420 595 538 404
Sborovna – 1. A, 1. B, 2. A, 3. A +420 595 538 406
Sborovna – 3. B, 4. A, 4. B, 5. A +420 595 538 405

Partneři


nahoru