CHARAKTERISTIKA
Základní školy Břidličná, okres Bruntál

Základní škola v Břidličné je plně organizovanou školou, tedy školou s 1. i 2. stupněm. V letošním školním roce školu navštěvuje  240 žáků (12 tříd), které vyučuje 17 učitelů a 3 vychovatelky. Každodenní provoz školy zajišťuje 6 správních zaměstnanců a 4 zaměstnanci školní jídelny. Škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Břidličná.

1. stupeň základní školy

1. stupeň má 7 tříd. 1. , 2. a 3. třídy jsou umístěny v pavilonu, který má vchod z Nerudovy ulice. Pavilon je součástí hlavního areálu školy a nachází se v něm také prostory školní družiny a školní jídelny. 4. a 5. třídy jsou umístěny v 1. patře horního pavilonu na ulici Komenského. Každá třída pracuje pod vedením zkušené učitelky. Od 3. třídy se všechny děti učí povinně první cizí jazyk. Děti mají možnost již od 1. třídy navštěvovat  zájmové kroužky ve spolupráci s SVČ Rýmařov (viz zájmová činnost). Děti z 1. až 4. třídy mohou být zapsány do školní družiny, která je v provozu od 6.30 do 7.30 a od 11.30 do 15. 30 hodin.

2. stupeň základní školy

2. stupeň má 5 tříd. Třídy jsou umístěny ve dvou pavilonech hlavního areálu školy na ulici Komenského. Součástí areálu je budova tělocvičny a školní hřiště. Všichni žáci postupně navazují na práci v předešlém ročníku a dále rozvíjejí své vědomosti, dovednosti a návyky formou volitelných předmětů (druhý cizí jazyk, informatika, technické činnosti, volba povolání a různé semináře). V době mimoškolní mohou žáci navštěvovat badminton, rybářský kroužek, výtvarný kroužek, hudební kroužek, jazykový kroužek, kroužek florbalu, aerobik.

Výuka , prostředí a vybavení školy

Pedagogická práce, která je odváděna kvalitně a současně se zaujetím a radostí, dokáže dát mladému člověku velký vklad do budoucnosti. Na žáky však působí nejen samotné vzdělávání, ale i prostředí, ve kterém se odehrává. Třídy na 1. stupni jsou multifunkční a dle možností vybaveny audiovizuální technikou, vč. PC a interaktivních tabulí, na 2. stupni je vedle kmenových učeben zbudována řada odborných pracoven (fyzika, chemie, hudební výchova, čítárna, přírodopis, výtvarná výchova, jazyková učebna, dvě učebny výpočetní techniky, cvičný byt, dílny), taktéž vybavených audiovizuální a didaktickou technikou, včetně moderních vyučovacích pomůcek. V rámci vzdělávání posilujeme výuku cizích jazyků v jazykové učebně (jako volitelný předmět výuku druhého cizího jazyka) a informatiky. Do všech učeben školy je rozveden internet a v celé škole je bezdrátová WIFI síť. Žáci mají k dispozici volně dostupné počítače v každé třídě, v odborných učebnách včetně 3 dataprojektorů a 10 interaktivních tabulí i ve školní družině. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku.

V samostatném pavilonu je tělocvična se šatnami, na ni navazuje školní hřiště. Hřiště má běžeckou dráhu a doskočiště, multifunkční povrch. kde je možno hrát tenis, basketbal, volejbal aj., je po rekonstrukci.

Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou, kde se v současné době stravuje asi 160 strávníků. Kuchyň je nově zrekonstruovaná (ROP EU) a plně odpovídá přísným normám EU.

Dále jsme nově vybavili prostor šaten uzamykatelnými skříňkami pro každého žáka. Máme zrekonstruované sociální zařízení.

Téměř všichni pedagogové prošli kurzy metod efektivní výuky a kritického myšlení, které jsou východiskem pro týmovou a skupinovou práci v rámci projektu Edunet a dalších vzdělávacích kurzů v rámci DVPP.

Škola spolupracuje s polskou školou v Újazdu v oblasti sportu a naukových soutěží, dále s místní mateřskou školou, základní školou v Ryžovišti, se Střední školou Rýmařov, Průmyslovou školou Bruntál a Stavební školou Opava.

Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá podzimní a jarní sportovní zábavné odpoledne Uspávání a Probouzení broučků, Vánoční a Velikonoční dílny, výstavu výtvarných prací, soutěž ve zpěvu Májová notička, školní akademii. Na návštěvu zveme i děti z mateřské školy.

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou.

Především v oblasti sportu je výrazná spolupráce s TJ Kovohutě Břidličná a Klubem Biatlonu Břidličná, se kterými pořádáme společné sportovní akce nejen pro žáky školy, ale i pro další školy okresu. (např. přespolní běh).

Výborná spolupráce je s Hasiči Břidličná, kteří připravují školení a různé soutěže s hasičskou tematikou.

O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v časopise Rýmařovský horizont, na na webových stránkách školy www.skolabridlicna.cz i města.