[vc_row][vc_column][vc_column_text]

SMĚRNICE

Základní školy Břidličná, okres Bruntál
k podmínkám poskytování pobytu ve Školní družině při Základní škole Břidličná, okres Bruntál

I. Úvodní ustanovení

 1. směrnice stanovuje podmínky poskytování pobytu (pravidla provozu) ve Školní družině při Základní škole Břidličná, okres Bruntál (dále jen „ŠD“),
 2. směrnice je závazná pro pedagogické pracovníky školy a má informativní funkci pro rodiče,
 3. směrnice je vydána na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
 4. ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
 5. prokazatelné seznámení rodičů s touto směrnicí provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

II. Přihlašování a odhlašování

 1. v ŠD je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje práci podřízené vychovatelky,
 2. vedoucí vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáka, předávání informací zákonným zástupcům (rodičům), vyřizování námětů a stížností,
 3. přihlašování a odhlašování žáka je prováděno na základě písemného souhlasu zákonných zástupců (rodičů) žáka,
 4. přihlašování je prováděno na základě Zápisního lístku do ŠD, odhlašování na základě Žádosti o odhlášení žáka ze školní družiny (viz příloha č. 3),
 5. o zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy; při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Řádem školní družiny a s touto směrnicí.

III. Výše úplaty

 1. ředitel školy touto směrnicí stanoví výši úhrady (příspěvek zákonných zástupců žáka) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD a to částku 50 Kč měsíčně za jednoho žáka (účinnost od 1. 9. 2017),
 2. tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do ŠD, neplatí pro děti zaměstnanců školy,
 3. úplata může být snížena nebo prominuta žákovi pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
 4. úplata může být dále snížena žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena,
 5. úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce žáka prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce; dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

IV. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 1. žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost (viz přílohy č. 1 a č. 2) uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen,
 2. ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku,
 3. údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

V. Podmínky úplaty

 1. úplata je splatná předem, poplatek za ŠD je 50 Kč měsíčně. Platba musí být uhrazena v měsíci září na období září až prosinec a v měsíci lednu na období leden až červen na účet školy 154511401/0300 (banka ČSOB).
 2. pokud za žáka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce; ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD,
 3. po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době všech školních prázdnin přerušuje; výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou školní prázdniny.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelem školy pověřena vedoucí vychovatelka ŠD,
 2. o kontrolách provádí vedoucí vychovatelka ŠD písemné záznamy,
 3. směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017.

Přílohy:
č.1 – Vzor rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) úplaty za školní družinu (žadatel pobírá sociální příplatek)
č.2 – Vzor rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) úplaty za školní družinu (žadatel má dítě v pěstounské péči)
č.3 – Vzor žádosti o odhlášení žáka ze školní družiny
č.4 – Vzor žádosti o zproštění od úplaty za školní družinu

Mgr. Miroslav Šimůnek
ředitel školy

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]