SMĚRNICE
Základní školy Břidličná, okres Bruntál
k podmínkám poskytování školního stravování ve Školní jídelně při Základní škole Břidličná, okres Bruntál.

I. úvodní ustanovení:

 1. Směrnice stanovuje podmínky poskytování školního stravování ve Školní jídelně při Základní škole Břidličná, okres Bruntál, a to především podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.
 2. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, vydanou MŠMT ČR a příslušnými hygienickými předpisy.
 3. Vyhláška a předpisy jsou k dispozici v kanceláři Školní jídelny.
 4. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy (výživových norem) a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
 5. V době školních prázdnin, státních svátků a ředitelského volna – školní jídelna nevaří. V těchto dnech je stravné automaticky odečteno.

II. Přihlašování a odhlašování strávníků:

 1. Přihlašování a odhlašování je základní povinností každého strávníka.
 2. Přihlášení strávníka se provádí vyplněním a podpisem Přihlášky ke stravování. Za nezletilé strávníky tento úkon provede zákonný zástupce.
 3. Odhlášení strávníka z evidence se provede zápisem do přihlášky – Ukončeno dne: a podpis zákonného zástupce.
  Odhlašování stravy na určité dny, provádí strávník sám den předem od 7:00 hod. – do 16:00 hodin na terminálu, telefonicky na čísle 595 538 407, 595 538 425 nebo u vedoucí jídelny. V její nepřítomnosti odhlášky zapisují kuchařky, ráno od 6:00 do – 7:00 hodin.
 4. Odhlašování strávníků v době neplánované nepřítomnosti – strávník má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti, další dny neplánované nepřítomnosti je povinen si stravné odhlásit. Pokud si stravu neodhlásí, bude mu stravné za odebrané dny neplánované nepřítomnosti počítáno v plné výši.
 5. Evidence strávníků je uložena v kanceláři školní jídelny.

III. Provozní doba Školní jídelny:

 1. Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny je od 6:00 hod do 14:30 hodin
 2. Výdejní doba pro žáky a zaměstnance školy je od 11:30 hod – do 11:50 hodin
 3. Výdejní doba pro cizí strávníky, jídlonosiče a důchodce je od 11:50 hod – 12:20 hodin
 4. Výdejní doba pro žáky a zaměstnance školy je od 12:20 hod – do 13:45 hodin

IV. Výše stravného:

Finanční normativ (výše stravného) pro jednotlivé kategorie:

 1. kategorie dětí 7 – 10 let 29,00 Kč/den
 2. kategorie dětí 11 – 14 let 31,00 Kč/den
 3. kategorie dětí 15 – a více let 34,00 Kč/den
 4. zaměstnanci 25,00 Kč/den + 9,00 Kč FKSP
 5. důchodci školští 34,00 Kč/den

V. Platby stravného: Stravné se platí předem.

 1. Platba složenkou – strávník si vyžádá u vedoucí jídelny v období od 15 dne – 20 dne v měsíci složenku, na níž je cena v Kč snížena o cenu odhlášené stravy za předešlý měsíc. Do platby stravného dále nejsou započítány dny prázdnin, státních svátků, předem oznámené ředitelské volno.
 2. Platba trvalým příkazem – strávník nebo jeho zákonný zástupce obdrží u vedoucí jídelny přesné podklady pro zavedení trvalého příkazu (variabilní symbol, číslo účtu Školní jídelny). Období pro zadání příkazu je vždy od 1. 08. – do 25. 05. pro daný školní rok.
 3. Platba v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny – platí stejné podmínky jako pro platbu složenkou či trvalým příkazem.

VI. Vyúčtování přeplatků stravného:

 1. Platba složenkou – přeplatek stravného je automaticky odečten v následující platbě na další stravovací období.
 2. Platba trvalým příkazem – vrácení přeplatku stravného je prováděno jednou ročně. Pokud si zákonný zástupce požádá o jiný termín, bude mu vyhověno.
 3. Platba v hotovosti – přeplatek stravného je automaticky odečten v následující platbě na další stravovací období.

VI. Závěrečná ustanovení:

 1. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu, který je vyvěšen v jídelně. Pedagogický dozor spolupracuje v době výdeje s vedoucí školní jídelny. Dále pedagogický dozor zajišťuje kázeň žáků, jejich bezpečnost, hygienické a kulturní stravovací návyky. Po ukončení výdeje zajistí zvedání židlí.
 2. Strávník je povinen dodržovat zásady kulturního a hygienického stravování. Strávník má nárok na stravu, pokud je uhrazena včas dle podmínek v bodě V. Strávník dostane kompletní oběd u výdejního okénka. Po konzumaci oběda je strávník povinen odnést tác s talíři a zbytky jídla na určené místo v jídelně. Na pokyn pedagogického dozoru strávníci zvedají židle.
 3. Vedoucí jídelny vyvěšuje na určené místo ve školní jídelně JÍDELNÍČEK. Spolupracuje s pedagogickým dozorem.

V Břidličné dne 1. 9. 2022

Mgr. Markéta Barschová, MBA
ředitelka školyNeoprávněná strava

Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb, o školním stravování má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole (první den nemoci, návštěva lékaře apod.) V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněný odběr stravy) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (jak odebrané tak i neodebrané) celé skutečné náklady na přípravu jídla.

Vyhláška stanovuje pouze jedinou výjimku a tou je první den nemoci, nebo jednodenní návštěva lékaře, zubaře apod.

Úhrada za neoprávněnou stravu bude placena v hotovosti nebo bankovním převodem na základě vystaveného dokladu s uvedeným počtem dnů, kdy povinnost odhlásit odběr oběda strávník (či jeho zákonný zástupce) tuto povinnost nesplnil.

K úhradě bude strávník vyzván vedoucí ŠJ.

Jak se neoprávněná strava počítá:

Plná cena oběda (potraviny + náklady) 89,00 Kč

Cena potravin – platí strávník:

 • 1. kategorie 29,00 Kč
 • 2. kategorie 31,00 Kč
 • 3. kategorie 34,00 Kč

Cena neoprávněné stravy:

 • 1. kategorie 29,00 + doplatek plné ceny 60,00 = 89,00 Kč
 • 2. kategorie 31,00 + doplatek plné ceny 58,00 = 89,00 Kč
 • 3. kategorie 34,00 + doplatek plné ceny 55,00 = 89,00 Kč

Upozorňujeme žáky, rodiče, zákonné zástupce žáků, že docházka na obědy bude kontrolována a odsouhlasená dle docházky v třídních knihách a vyhodnocení doplatků do plné ceny s docházkou na obědy.

Tímto Vás prosíme, ODHLAŠUJTE ŘÁDNĚ své děti, aby nemuselo docházet k doplatkům do plné ceny.

V Břidličné dne 1. 9. 2022

Mgr. Markéta Barschová, MBA
ředitelka školy