[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Název zařízení:

Školní družina při ZŠ v Břidličné, Komenského ul. 360, okres Bruntál

MOTTO:

Školní družina je typ zařízení pro volný čas, založený na dobrovolnosti a zájmu dětí.

Mgr. B. Hájek
autor ŠVP pro ŠD

Charakteristika ŠD, materiální podmínky

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní družina je součástí ZŠ, umístěna je v pavilonech společně s učebnami 1. stupně. Pro svou činnost využívá tři samostatné třídy, které jsou prostorné světlé a útulné. Vybavené jsou starším nábytkem a koberci. O výzdobu tříd se starají děti svými výkresy a výrobky. Školní družina má dostatek potřeb a pomůcek pro zájmové činnosti, různé hry a hračky jsou doplňovány přiměřeně každý rok. K dispozici máme interaktivní tabuli, která je pro děti velkým přínosem, přehrávač CD a DVD. Máme vlastní knihovničku s dětskou literaturou, pracujeme s dětským časopisem „ Pastelka“ a „Informatoriem pro školní družiny“. Využíváme multifunkční hřiště, tělocvičnu a rovněž zatravněný prostor mezi pavilony k pohybovým a sportovním aktivitám.

Personální podmínky

V jednotlivých odděleních pracují kvalifikované vychovatelky, z nichž se jedna specializuje na specifické zájmy starších žáků a klubovou formu činnosti.

Provoz školní družiny

Ráno: 6.30 – 7.30 h

Odpoledne: 11.30 – 15.30 h

Podmínky přijímání uchazečů:

Žáci se do školní družiny přihlašují vyplněním Zápisního lístku.

O způsobu přihlášení, odhlášení a vyloučení rozhoduje ředitel školy.

Podle potřeby je školní družina otevřena při děleném vyučování.

Poplatek za ŠD je 50 Kč měsíčně. Platba musí být uhrazena v měsíci září na období září až prosinec a v měsíci lednu na období leden až červen na účet školy 154511401/0300 (banka ČSOB).

Změny odchodů dětí ze školní družiny a omluvenky jsou podávány vždy písemně. Pro návštěvy kroužků stačí jedna omluvenka na celý rok.

Během prázdnin je školní družina uzavřena.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Děti jsou během celého roku poučovány o dodržování bezpečnosti při nejrůznějších činnostech, hrách, sportech, vycházkách.

Učí se zásady správného a bezpečného chování nejen v ŠD, ZŠ, ŠJ, na komunikacích při cestě do školy a ze školy, při sezónních činnostech a sportech, ale také v době volných dní a prázdnin.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit, věnována průběžná zvláštní pozornost.

Pro rozvoj talentovaných a nadaných žáků bude ŠD nabízet další doplňkové aktivity z oblasti jejich zájmů.

Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině: 

 • Umožňujeme dětem vhodné využívání volného času.
 • Rozvíjíme kladné vztahy mezi dětmi, schopnost respektovat práci a úspěchy druhých.
 • Učíme se spolupráci, pomáháme si, umíme přijmout druhého jaký je, „každý umí něco, všichni jsme důležití“.
 • Poskytujeme dětem příležitost k rozvíjení tvořivosti, fantazie, aktivity a samostatnosti, k rozvíjení slovní zásoby, ale také schopnosti naslouchat.
 • Umožňujeme dětem srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity.
 • Snažíme se, aby se projevovali, jako svobodné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící si své povinnosti.
 • Upevňujeme potřebu dbát o zdraví své i druhých a to bezpečným chováním.
 • Vedeme děti k toleranci k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, k ovládání negativních citových reakcí.
 • Rozvíjíme vnímání a citlivost k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme, k péči o životní prostředí a ochraně zdraví.
 • Formujeme jejich životní postoje k odpovědnosti za jejich chování, posilujeme jejich sebevědomí, k úctě k vytvořeným hodnotám, k schopnosti a ochotě pomoci.

Formy práce ve školní družině

 • Odpočinková a rekreační činnost
 • Spontánní aktivity
 • Zájmová činnost
 • Příprava na vyučování
 • Příležitostné akce

Metody práce ve školní družině

 • komunitní kruh, rozhovory, hry, motivační vyprávění,
 • pohybové a smyslové hry ve třídě,
 • poslech hudby, relaxace, tanec, pohybová improvizace,
 • dramatizace pohádek, četba, časopisy,
 • vycházky sportovní /louka, hřiště/,
 • vycházky přírodovědné /okolí školy, ŠD/, orientace,
 • soutěže k procvičení učiva, hry,
 • folie s hádankami, doplňovačky, křížovky, rébusy
 • práce ve skupinách při zájmové činnosti
 • společenské a deskové hry,
 • využívání nejrůznějších výtvarných a pracovních technik,
 • sezonní činnosti /např. sáňkování/,
 • využívání interaktivní tabule, PC, DVD, CD.

Hodnocení během celého školního roku

 • chválíme a oceňujeme po každé činnosti
 • zhotovujeme nástěnky a výstavky
 • umožňujeme odnést si výrobky domů
 • hovoříme s rodiči
 • konzultujeme s třídními učiteli

Obsah vzdělávacího programu školní družiny 

Člověk a jeho svět

1. Místo, kde žijeme:

poznávání nejbližšího okolí, cesta do školy, orientace ve městě, významná místa ve městě, /autobus.nádraží, zdr. středisko, hřiště, knihovna, MěÚ, bazén aj./ dopravní výchova-přecházení vozovky, bezpečnost. Místo, kde bydlím, náš byt, moje rodina.

2. Lidé kolem nás:

osvojení si zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi, vytváření kladného vztahu ke všem dětem ve ŠD, rozvíjení vyjadřovacích schopností a naslouchání si,

3. Člověk a jeho zdraví:

zdraví a strava, osobní hygiena, otužování, správné oblékání – prevence zdraví, poučení o bezpečnosti při všech činnostech, předcházení úrazů, upevňování zdraví pohybem v přírodě.

4. Člověk a příroda:

vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě v různých ročních obdobích, chování v přírodě, ochrana přírody a životního prostředí, práce na zahrádkách, les v zimě, zvířata a lidé.

Klíčové kompetence

Cílem ŠD je u dětí tyto klíčové kompetence přiměřeně svým možnostem rozvíjet a posilovat. U jednotlivých činností se posiluje více kompetencí, nelze formulovat konkrétní kompetenci, která má být rozvíjena.

Kompetence k učení:

 • poznává smysl a cíl učení
 • dokončí započatou práci
 • umí zhodnotit své výkony
 • vědomosti uplatňuje v praxi

Kompetence k řešení problému:

 • všímá si dění a problémů v ŠD i mimo ni
 • volí vhodné způsoby řešení
 • uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
 • chápe, že vyhýbání se problémům, nevede k cíli

Kompetence komunikativní:

 • srozumitelně formuluje své myšlenky a názory
 • naslouchá druhým
 • účinně se zapojuje do diskuse
 • umí vyjádřit vlastní názor

Kompetence sociální a personální:

 • učí se plánovat, organizovat a hodnotit
 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech
 • pozná vhodné a nevhodné chování

Občanské kompetence:

 • uvědomuje si svá práva a práva druhých
 • vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu
 • chová se zodpovědně podle dané situace
 • chrání a respektuje naše tradice, kulturní a historické dědictví
 • chápe význam péče o životní prostředí

Kompetence k trávení volného času:

 • umí účelně trávit volný čas
 • vybírá si zájmové činnosti podle svých dispozic
 • rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času
 • umí odmítnout nevhodné nabídky pro volný čas

Práva a povinnosti dětí

 • Užívat spontánně celé prostředí ŠD za předpokladu dodržení určitých pravidel.
 • Účastnit nebo neúčastnit se aktivit nabízených pedagogem nebo ostatními dětmi.
 • Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost.
 • Podílet se na plánování programu, rozhodování ve společných záležitostech.
 • Vyjádřit svůj názor, naslouchat jiným.
 • Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby.
 • Vykonávat samostatně činnosti související se samoobsluhou.
 • Povinnost navštěvovat školní družinu.
 • Dodržovat vnitřní řád školy a vnitřní řád školní družiny.

Závěr

Děti vnímají svět kolem sebe a začínají se v něm orientovat. Všímají si vztahů mezi lidmi. Při řešení hravých úkolů, jejich dokončování a odměňování pociťují radost. Ta je prvním malým krůčkem k úspěchu. Touží po něm každý, kdo pracuje s dětmi. Úspěch znamená vidět rozzářené oči, úsměv na tváři, slyšet veselé a hlasité povzbuzování. Úspěch je obrovská odměna, které můžeme dosáhnout jen tehdy, když budeme dětem nablízku, budeme s nimi rozmlouvat, naslouchat jim a vnímat to, co nám sdělují.

Připravila:
vedoucí vychovatelka Alena Smeliková

Schválil:
ředitel školy Mgr. Miroslav Šimůnek

V Břidličné dne 1. 9. 2016[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]