Školní řád ZŠ Břidličná, okres Bruntál

Ředitel Základní školy Břidličná, okres Bruntál, v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád základní školy.

OBSAH

 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy
  • Práva žáků
  • Povinnosti žáků
  • Pravidla uvolňování žáků
 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců
  • Práva zákonných zástupců
  • Povinnost zákonných zástupců
 3. Provoz a vnitřní režim školy, organizace hodin a přestávek
  • Organizace hodin a přestávek a dohledu nad žáky
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Bezpečnost a ochrana zdraví
  • Postup při poskytování první pomoci a ošetření
 5. Zacházení s majetkem školy
 6. Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání
  • Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání
  • Pravidla klasifikace
 7. Speciální ustanovení

1. Práva a povinnosti žáků

1.1 Práva žáků

 1. Žáci mají zaručena veškerá práva stanovena v Úmluvě o právech dítěte a zakotvená v zákoně č. 561/2004 Sb., v platném znění.
 2. Mají právo na veškeré informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.
 3. Mají právo zúčastňovat se akcí pořádaných školou.
 4. Mají právo využívat poradenskou pomoc školy, kterou poskytují výchovný poradce, metodik prevence, kariérní poradce a další pracovníci školy.
 5. Mají právo požádat o pomoc nebo radu jakéhokoli pracovníka školy.
 6. Mohou vytvářet vlastní samosprávné orgány.
 7. Žáci mají právo vyjádřit svobodně svůj názor ve všech věcech, které se jich týkají, musí ovšem dbát zásad slušného chování.
 8. Žáci mají právo být ochráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením.

1.2 Povinnosti žáků

 1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem a dodržovat pravidla chování nejen k sobě navzájem, ale i ke všem zaměstnancům a návštěvníkům školy.
 2. Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování a ostatních akcí školy. Úkoly uložené ve škole jsou pro žáka základními povinnostmi.
 3. Žák je povinen být ve třídě nejpozději 10 minut před zahájením výuky.
 4. Žáci jsou povinni dodržovat základní společenská pravidla, a to i při úpravě zevnějšku a oblékání, vůči dospělým i spolužákům vystupují zdvořile a ohleduplně. Vyvarují se jakéhokoliv hrubého slovního nebo fyzického útoku vůči svému okolí.
 5. Nesmí se dopustit žádného šikanování a dalších způsobů chování, které by omezovaly osobní svobodu a důstojnost jiných osob, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod.
 6. Všechna porušení pravidel a povinností vyplývajících ze školského zákona a školního řádu budou řešena v souladu s pravidly pro udělování výchovných opatření.
 7. Žáci jsou povinni ihned hlásit ztráty věcí, popř. cennějších předmětů třídnímu učiteli.

1.3 Pravidla uvolňování žáků z vyučování

 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o uvolnění z vyučování třídního učitele nebo ředitele školy, a to písemně a předem.
 • Na jednu vyučovací hodinu uvolní vyučující daného předmětu, žák současně informuje svého třídního učitele. V případě odchodu žáka z výuky předá žák také písemnou žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem třídnímu učiteli.
 • Z vyučovací hodiny a jednodenní nepřítomnost omlouvá třídní učitel na základě písemné omluvenky od zákonného zástupce dítěte (ZZ).
 • Vícedenní nepřítomnost omlouvá ŘŠ na základě žádosti ZZ, kterou předloží třídní učitel řediteli školy.
 1. V případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti musí zákonný zástupce oznámit (písemně, telefonicky) důvod nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jinak bude absence považována  za neomluvenou. Následně je nezbytná písemná omluvenka v žákovském zápisníku. Bezprostředně po návratu do školy žák omluvenku předloží třídnímu učiteli. Později doložená omluvenka může být považována za neplatnou a absence bude neomluvena.
 2. Považuje-li to škola za nezbytné, může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka.
 3. Škola je povinna v případě podezřelé absence nebo opakovaného záškoláctví oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se jedná o případ, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje.
 4. Na žádost zákonných zástupců může ředitel školy uvolnit žáka ze závažných důvodů, zejména zdravotních (doloženo písemným lékařským posudkem), zcela nebo částečně z vyučování některého předmětu, uvolnit z prováděných některých činností nebo rozhodnout o jeho nehodnocení v určitém předmětu, popř. ŘŠ určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době dotčeného předmětu.
 5. Žádost o uvolnění z výuky je k dispozici na webových stránkách školy.

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

2.1 Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo

 1. na informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání svého dítěte ve školev průběhu třídních schůzek, konzultací i mimo ně, avšak pouze po předchozí dohodě a mimo vyučování,
 2. uplatňovat své připomínky a návrhy při konzultacích, třídních schůzkách a prostřednictvím žákovského zápisníku,
 3. volit a být volen do školské rady, obracet se na ni s podněty a připomínkami,
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných okolností výchovy a vzdělávání vlastního dítěte,
 5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jeho dítěte podle školského zákona,
 6. požádat o uvolnění dítěte z výuky podle pravidel tohoto školního řádu,
 7. požádat o návštěvu výuky ve třídě a v případě, kdy to organizační a jiné okolnosti umožňují, se výuky zúčastnit,
 8. vznést námitku proti zpracování osobních údajů – GDPR, ten kdo poskytl souhlas ke zpracování osobních údajů dítěte, může kdykoliv po dobu zpracování předmětných údajů, souhlas odvolat,
 9. nahlížet do výroční zprávy,
 10. požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

2.2 Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má povinnost

 1. zajistit, aby žák řádně docházel do školy,
 2. na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 3. spolupracovat s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence a dalšími zaměstnanci školy, kteří jej chtějí informovat o výsledcích výchovy a vzdělávání dítěte,
 4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti žáka podle pravidel školního řádu,
 6. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

3. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Vchod do školní družiny se otevírá v 6:15 hod., provoz ŠD je zahájen v 6:30 hod., hlavní vchod je odemčen od 7:00 hod. pro žáky se budova otevírá 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. Žákům je umožněn pobyt v budově po celou dobu přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Po celou dobu je nad přítomnými žáky zajištěn dohled, a to pouze ve vymezených prostorech. Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin. Ten může být změněn pouze v naléhavých případech rozhodnutím vedení školy.
 2. Po příchodu do školy si žáci odloží obuv a svršky v šatní skříni. Žáci dbají na zamykání skříňky. Ve skříňce nesmí uchovávat předměty nesouvisející s výukou a návykové látky. Školní skříňka neslouží k celoročnímu ukládání školních potřeb (sešity, učebnice) – tyto potřeby si žáci nosí domů, aby se mohli pečlivě připravovat na výuku. Klíč od šatní skříňky má každý žák ve svém opatrovnictví a je za něho i za šatní skříňku po celý školní rok zodpovědný. Pokud žák klíč ztratí, nahlásí ztrátu TU okamžitě. Náhradní klíč hradí žák. Žákům není dovoleno vyrábět duplikát klíče.
 3. V dopoledním vyučování mají žáci nejvýše 6 vyučovacích hodin. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 30 minut (viz organizace vyučovacích hodin a přestávek).
 4. Areál školy nemohou žáci v průběhu vyučování nebo o přestávce svévolně opustit. Zdržují se na patrech, kde je umístěna jejich třída, nebo v případě příznivého počasí ve venkovním areálu školy. Dohled nad žáky vykonává pedagogický pracovník.
 5. Přesun do odborných učeben, hodin tělesné výchovy apod. probíhá 5 minut před začátkem další vyučovací hodiny. Žáci 1. – 3. třídy se převlékají na hodinu TV ve třídě, vyučující daného předmětu si žáky odvádí do hodiny.
 6. Na oběd chodí žáci po ukončení vyučování. Výjimkou mohou být případy, které schválí vedení školy. Pomůcky a aktovky odkládají v šatně. Výjimku tvoří žáci navštěvující školní družinu, kteří se podřizují pravidlům provozu ve školní družině.
 7. Pobyt žáků ve školní družině je zahájen v 6:30 a končí nejpozději v 15:30 hod. Do této doby jsou zákonní zástupci povinni žáky převzít. Odchod žáků z ŠD se řídí písemným souhlasem zákonných zástupců. Není-li žák ve stanovené době ze školní družiny vyzvednut a není-li možné kontaktovat zákonné zástupce, obrátí se pedagogický pracovník na policii ČR nebo požádá o pomoc pracovníka orgánu péče o děti při městském úřadu. Vyučující je povinen po poslední hodině zajistit předání dětí do školní družiny.
 8. Žáci navštěvující školní družinu se kromě tohoto školního řádu řídí také vnitřním řádem školní družiny, který je součástí školního řádu.
 9. Při akcích konaných mimo školu, není-li místem shromáždění škola, se žáci shromažďují na předem určeném místě 15 minut před začátkem, akce skončí na předem určeném místě v předem stanoveném čase. Místo a čas jsou minimálně dva dny předem prokazatelnou formou oznámeny zákonným zástupcům žáků.
 10. Při jiné organizaci výuky než ve vyučovacích hodinách, např. při projektovém vyučování, jsou řazení a délka přestávek stanoveny individuálně s ohledem na fyziologické potřeby žáků.
 11. V případě vycházky či jiné akce, kdy vyučující organizuje výuku ve své hodině mimo budovu školy, nahlásí tuto skutečnost vedení školy. Učitel je povinen dohlížet na žáky třídy v šatně před samotným odchodem z budovy.
 12. V případě akcí organizovaných školou (např. divadlo, koncert, filmové představení,…) určený pedagogický dozor zodpovídá za žáky i v šatně a cestou tam i zpět do školy.
 13. Před hodinami zájmových útvarů (kroužků), které jsou organizovány naší školou v odpoledních hodinách, zodpovídá za žáky zapsané v příslušném ZÚ vedoucí útvaru nebo určený dohled.
 14. Platný rozvrh (s uvedením data, od kterého platí) včetně umístění tříd v učebnách je vyvěšen vedle dveří každé třídy i odborné učebny. Za správnost údajů odpovídá třídní učitel, u odborných učeben vyučující daného předmětu.
 15. Všechny vchody do budovy se zamykají v 18.00 hod., není-li určeno jinak.
 16. Po skončení výuky podle rozvrhu se mohou ve škole zdržovat pouze žáci navštěvující zájmové útvary nebo jiné školní aktivity.
 17. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci na základě písemné žádosti zákonných zástupců trávit mimo budovu školy. Zodpovědnost za žáka v tomto případě nenese škola. Žák je povinen včas se dostavit na odpolední vyučování.

3.1 Organizace hodin a přestávek a dohledu nad žáky

1. h.7:558:40
2. h.8:509:35
3. h.9:5010:35
4. h.10:4511:30
5. h.11:4512:30
6. h.12:4013:25
7. h.13:5514:40
8. h.14:4515:30

V případě potřeby a je-li to organizačně možné (soulad s podmínkami dopravní dostupnosti pro žáky), lze zřídit nultou hodinu v časovém intervalu 7:00 – 7:45 hod.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, který vstoupil v platnost 1. 1. 2006.
 2. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při jejich pobytu ve škole zabezpečuje pedagogický pracovník, v ojedinělých případech i provozní pracovník školy. Dokladem o provedeném poučení žáků je záznam o poučení v třídní knize, přílohou je osnova poučení.
 3. Při všech činnostech organizovaných školou a po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. Dodržují školní řád a pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy.
 4. V odborných učebnách, tělocvičně, na školním pozemku a ve cvičné kuchyňce dodržují žáci řády těchto učeben a pracovišť (řády jsou na jednotlivých pracovištích vyvěšeny), žáci jsou s řády seznámeni v úvodní hodině, dokladem o provedeném poučení žáků je záznam o poučení v třídní knize.
 5. Pokud je některý žák pověřen výkonem žákovské služby, jsou ostatní žáci povinni dbát jejich pokynů. Zdají-li se ostatním žákům pokyny služby v rozporu s řádem školy nebo by jejich plnění vedlo k ohrožení nebo poškození zdraví žáků nebo školního majetku, jsou povinni se neprodleně obrátit na někoho z pedagogických pracovníků.
 6. Při pobytu ve škole jsou žáci přezuti.
 7. Žáci mají zakázáno nosit do školy věci, které nesouvisí s průběhem vyučování, obzvláště takové, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu.
 8. Při pohybu po chodbách a schodištích se žáci pohybují klidně, nezdržují se u schodišťových zábradlí. Důsledně dbají, aby neuváženým a zbrklým pohybem neohrozili zdraví své a spolužáků.
 9. Škola se aktivně zapojuje do programů na zlepšení životního prostředí, podporuje ekologické cítění a chování, zdravý životní styl. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů, tabákových výrobků a elektronických cigaret je přísně zakázáno v celém areálu školy. Za porušení těchto pravidel budou žáci důsledně trestáni a další přístup k těmto návykovým látkám jim bude znemožněn odebráním těchto látek a prostředků.
 10. Všem osobám je v prostoru školy zakázáno užívání návykových látek, ve škole s nimi manipulovat (rozumí se přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, přechovávání). To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven lékařem.
 11. Používání omamných a psychotropních látek (OPL) je považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopustí, má nárok na pomoc orgánů sociálně – právní ochrany dětí. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, nahlásí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka.
 12. Škola je povinna oznámit OSPOD obecního orgánu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
 13. Distribuci a šíření OPL (jako trestný čin nebo provinění) je škola povinna překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
 14. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o OPL v prostorách školy, nebo v případě přechovávání této látky žákem škola postupuje stejně jako v bodě 12.
 15. Žáci nesmějí ve škole zacházet s elektrickými spotřebiči a elektrickým zařízením bez poučení a souhlasu učitele.
 16. Při přesunech na místa vyučování a při akcích školy žáci dodržují pravidla silničního provozu a pokyny pedagogického doprovodu.
 17. Žáci jsou povinni ihned hlásit vyučujícímu nebo jinému pedagogovi jakýkoliv úraz svůj nebo svého spolužáka, nevolnost. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé a nebezpečné (kouření, pití alkoholu i energetických nápojů, užívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žáci nesmí ve škole uchovávat a manipulovat s nebezpečnými předměty.
 18. Pro zajištění bezpečnosti jsou žáci povinni dodržovat školní řád a ostatní předpisy a pokyny, s nimiž byli seznámeni, a veškeré pokyny všech zaměstnanců školy.
 19. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o zdravotních obtížích žáka, o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech, jež mohou ovlivnit vzdělávání nebo účast na akcích.
 20. Škola seznámí žáky s konkrétními předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, s možnými riziky a následnými opatřeními, se kterými se mohou setkat ve škole i mimo školu, a také s předpisy a pokyny spojenými s prací na různých pracovištích – odborné učebny, dílny, tělocvičny apod.
 21. Poučení se provede na začátku školního roku v první vyučovací hodině zaznamenané v třídní knize, dále v každé první hodině předmětu s možným rizikem, před akcemi konanými školou a před prázdninami. Dokladem o provedení poučení je záznam o poučení, přílohou je osnova poučení. Nepřítomný žák je poučen v nejbližším možném termínu. Osnovy poučení vycházejí z metodických pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů z 1. 1. 2006.
 22. Ve smyslu tohoto opatření mohou dozor nebo doprovod vykonávat pouze osoby zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a v pracovně právním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny a o poučení je proveden písemný záznam.

4.2 Postup při poskytování první pomoci a ošetření

 1. Žáci i zaměstnanci musí být seznámeni se zásadami PP a s telefonními čísly v souvislosti s poskytováním PP. Každý úraz, poranění, nevolnost, k níž dojde během vzdělávání či při pobytu ve školní budově nebo mimo budovu při akcích pořádaných školou, žák hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu.
 2. Škola zajistí doprovod zraněného žáka do zdravotnického zařízení nebo předá dítě do péče zákonných zástupců. Nelze-li žádným způsobem informovat zákonného zástupce nebo jsou-li informováni, ale mimo dosah řešení vzniklé situace, vrátí se žák s doprovodem do školy a tam ředitel rozhodne o dalším postupu.
 3. O každém úrazu a jeho řešení jsou neprodleně (v nejkratším možném termínu s ohledem na reálnou situaci) a prokazatelnou formou informováni zákonní zástupci. Současně bude proveden záznam v knize úrazů.
 4. Nepodaří-li se kontaktovat zákonného zástupce, je nutné ihned informovat vedení školy.

5. Zacházení s majetkem školy

 1. Žáci mají právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice. Jsou povinni o veškeré školou jim svěřené věci řádně pečovat, chovat se k nim šetrně a udržovat je v čistotě. Jsou povinni chránit majetek školy.
 2. Stejně pečují o své místo, třídu a veškeré prostory školy.
 3. Manipulace s okny, žaluziemi, zařízením učeben a laboratoří a elektrickým zařízením (včetně osvětlení) je povolena pouze na přímý příkaz dospělého pracovníka školy.
 4. Každé poškození podléhá oznamovací povinnosti, aby je bylo možno odstranit a nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
 5. Neúmyslné poškození nebo poškození vzniklé běžným opotřebením se nepovažuje za přestupek.
 6. Poškodí-li žáci majetek školy úmyslně (vandalismus, zásadní nedbalost, úmysl poškodit nebo zničit), bude po zákonném zástupci vyžadována odpovídající náhrada vzniklé škody.

6. Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků

6.1 Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání

 1. Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků je upraveno školským zákonem. Má vůči žákům bezprostřední právní důsledky. Jedná se o hodnocení výsledků vzdělávání, hodnocení chování, sebehodnocení výsledků vzdělávání a sebehodnocení chování. Vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu.
 2. Pravidla hodnocení a průběžného hodnocení jsou součástí školního řádu (§30 odst. 2 školského zákona) a obsahují zejména zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení, a kritéria pro hodnocení.
 3. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné, a to při respektování individuálních vzdělávacích potřeb a doporučení školských poradenských zařízení.
 4. Hodnocení je vyjádřeno klasifikačními stupni hodnocení chování a výsledků vzdělávání. Klasifikaci lze doplnit slovním hodnocením obsahujícím hodnocení klíčových kompetencí.
 5. Při použití slovního hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáka je v prvním pololetí možno použít hodnocení souhrnně za všechny předměty, bez hodnocení po jednotlivých předmětech (§15 odst. 2 vyhlášky č. 256/2012 Sb.)
 6. Při hodnocení žáků – cizinců se úroveň znalostí českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon (§ 15 odst. 6 vyhlášky č. 256/2012 Sb.).
 7. Udělování výchovných opatření se řídí interní metodikou školy pro udělování výchovných opatření.
 8. Udělení pochvaly ředitele školy a udělení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy, udělení pochvaly ředitele se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
 9. Neformální ocenění a tresty jsou zcela v kompetenci třídních učitelů, je třeba dbát, aby odměňování a tresty byly přiměřené a jejich udělování vyvážené.
 10. K udělování všech výchovných opatření je nutno přistupovat uvážlivě s ohledem na individuální situaci jednotlivých žáků.

6.2 Pravidla hodnocení

Pravidla hodnocení žáka jsou součástí školního vzdělávacího programu. Hodnocení se vztahuje k dosahování očekávaných výstupů a k utváření klíčových kompetencí. Vedle hodnocení známkou (klasifikace) je možné použít hodnocení slovní.

7. Speciální ustanovení

 1. Mobilní telefony, přehrávače, záznamová zařízení, kamery, diktafony, fotoaparáty, vlastní elektrospotřebiče apod. nejsou pro běžnou školní činnost potřebné. Jejich donášení do školy je podstupováno na vlastní odpovědnost žáka a jeho zákonných zástupců.
 2. Používání těchto prostředků (přehrávače, záznamová zařízení, kamery diktafony, fotoaparáty apod.) po celou dobu pobytu ve škole je zakázáno. Používání mobilních telefonů je zohledněno ve speciálních případech se souhlasem pedagogického pracovníka. Mobilní telefon je v ostatních případech vypnut a schovaný.
 3. Ve škole nemohou být žáky z důvodu prevence kyberšikany pořizovány žádné obrazové a zvukové záznamy. Výjimku tvoří případy, kdy žáci pořizují zvukové nebo obrazové záznamy pro potřeby a se souhlasem školy. Pak pro tyto účely používají školní spotřební elektroniku.
 4. Nošení cenných předmětů a většího množství peněz do školy je nevhodné.
 5. Do školy nepatří hazardní hry, jejich hraní a v prostorách školy a na akcích pořádaných školou. Je zakázáno hrát hry o peníze a cenné věci.
 6. Za hrubý přestupek proti školnímu řádu je považováno přinášení a držení jakýchkoliv zbraní a zábavné pyrotechniky. Ty budou žákům odebrány a následně budou informováni zákonní zástupci žáka a Policie ČR.

Mgr. Miroslav Šimůnek

1. 7. 2019

Dodatek školního řádu

Distanční výuka

Legislativní rámec: Zákon 349/2020 Sb., § 184a

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

1. Zákonná ustanovení

1.1 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

1.2 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

1.3 Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka.

2. Formy vzdělávání

2.1 Denní: Opatření se vztahuje na méně než 50% žáků třídy. Výuka žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci běžně nemocní.

2.2 Smíšená: Opatření se vztahuje na více jak 50% žáků třídy. Žáci, na které se opatření vztahuje, se vzdělávají distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. Ostatní žáci pokračují v denní docházce do školy.

2.3 Distanční: Opatření se vztahuje na celou třídu. Škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám žáků a personálním i technickým možnostem školy. Distanční způsob musí respektovat aktuální zdravotní stav a vzdělávací podmínky konkrétních žáků, se kterými zákonní zástupci seznámí třídního učitele. Zákonní zástupci jsou informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy školy, případně písemnou korespondencí či telefonicky.

3. Způsoby hodnocení

3.1 Vyučující zadávají žákům úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům dopředu oznámí, je hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat povinné úkoly ve stanoveném termínu.

3.2 Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají zpětnou vazbu, formy sumativního i formativního hodnocení, sebehodnocení  Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení. Výsledky práce při distančním  vzdělávání jsou dokládány ve formě osobního portfolia žáka v listinné, nebo digitální podobě.

4. Dokládání důvodu nepřítomnosti

4.1 Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou. Jestliže  se žák neúčastní, doloží jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných podmínek, jako při denní formě. Zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání. Požadavek je definován § 22 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

5. Speciální ustanovení

5.1 Při distanční výuce je zakázáno z důvodu prevence kyberšikany pořizovat obrazové a zvukové záznamy. Výjimku tvoří případy, kdy žáci pořizují zvukové nebo obrazové záznamy pro potřeby se souhlasem vyučujícího (školy).

 Tento dodatek k distanční výuce vstupuje v platnost 1. 11. 2020

Č. j.: 131/2020-zš