[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ŠKOLNÍ ŘÁD

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
——————————-

1. Jsme rádi, že jsi žákem naší základní školy
Jako žák školy máš určitá práva, ale i povinnosti. 

2. Jsi osobností, která je spravedlivým partnerem ostatním
Respektuj své spolužáky, učitele a ostatní pracovníky školy tak, jako my respektujeme tebe. Chceme, aby mezi tebou a ostatními byl partnerský vztah, založený na vzájemné úctě, důvěře a spolupráci.
Tvé chování, které by bylo prokázáno jako projevy hrubosti, drzosti, šikanování, rasismu nebo xenofobie, nelze tolerovat a bude považováno za velmi vážný přestupek.

3. Dodržuj základní společenská pravidla
Dodržuj základní společenská a morální pravidla.
Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno své, svých zákonných zástupců, ani jméno školy. Dodržuj pravidla slušného chování:
Zdrav všechny dospělé osoby, které potkáš ve školní budově či areálu školy.
Respektuj názor druhého, potom i tvůj názor bude respektován.
Neskákej nikomu do řeči, každý, tedy i ty, má právo vyjádřit svůj názor, s ohledem na ostatní. Neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat na jiných svoji sílu.
Netrap se – každý problém má řešení – rozděl se o každou starost, vyslechne tě kdokoliv z nás. Nejblíže ti je tvůj třídní učitel a výchovný poradce.
Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Važ si sebe i druhých – každý člověk má svůj život, a tedy i svou cenu.
Choď do školy vhodně oblečený a upravený, v budově nenos pokrývku hlavy.

4. Aktivně se zúčastňuj školní práce
Máš právo na vzdělání a na informace podporující tvůj rozvoj.
Zapojuj se aktivně do výuky, samostatně přemýšlej, buď aktivním partnerem ve vyučování i při mimoškolních akcích, které jsou součástí vyučování; nebuď jen pasivním polykačem dat a informací.
Nezapomeň však, že právo na vzdělání a na informace mají i ostatní; svým případným nevhodným chováním a vystupováním jim ho neupírej.
Zapoj se do práce třídní samosprávy.
Uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

5. Máš právo využívat vybavení naší školy
Jsou ti přístupné veškeré prostory školy určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní k tvému vzdělávání.
Využívej vše podle pokynů a s vědomím dospělého pracovníka školy, jsi povinen respektovat vydané řády (řády pracoven, jídelny …).

6. Chraň majetek svojí školy a své věci
Udržuj ve třídě, ve školní budově a v areálu školy i okolí pořádek a čistotu, v budově školy se přezouvej.
Zacházej šetrně se školními pomůckami a učebnicemi; nenič – každá věc, která ti posloužila, slouží i druhým.
Poškodíš-li majetek své školy, bez zbytečného vykrucování se k tomu přiznej; bude-li to úmyslně, jsi povinný škodu nahradit.
Nenos do školy peníze a cenné předměty – hodinky a jiné cennosti, pokud je musíš odložit, odkládej jen na místo určené vyučujícím; v případě ,že tyto věci neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za jejich ztrátu.
Mobilní telefon a jinou audiovizuální techniku nosíš jen na vlastní zodpovědnost, v době vyučování je vypni a uschovej. Pořizovat audiovizuální záznamy smíš pouze se svolením učitele.

7. Škola je tvoje povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat
Jsi povinný účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
Přijdi na vyučování včas, aby ses stačil připravit.
Školní budova se otvírá v 7 hodin, Školní družina v 6.30 hodin. Vstup ze šatny do vnitřních prostor školy je ti umožněn od 7.30 hodin, na svém místě buď v 7.50 hodin, vyučování ti začíná v 7.55 hodin.
Nezdržuj se zbytečně v prostoru šaten.
Pokud se účastníš zájmové činnosti (kroužků) nebo doučování, čekej na svého vyučujícího v prostoru šaten, vyučující pro tebe přijde.

8. Máš právo na kvalitní vzdělávání – proto má i vyučování svá pravidla
Před každou vyučovací hodinou si nachystej pomůcky potřebné na vyučování.
Po zazvonění a v průběhu vyučovací hodiny seď na svém místě, měj připravené pomůcky.
Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na výuku nebo jsi něco zapomněl (nikdo není neomylný), omluv se ve stoje na začátku vyučovací hodiny.
Povstaň, vstoupí-li do třídy či odchází-li ze třídy jiná dospělá osoba, na pokyn vyučujícího si pak sedni.
Zvykni si používat WC výhradně v době přestávek.
Napít se můžeš kdykoliv, jídlo si však nechej na přestávku, žvýkat v hodině je neslušné.
Kvalitní vzdělávání může být uskutečňováno jen za určitých podmínek – měj čistou třídu, své místo opouštěj uklizené.
Třídní kniha zůstává v době vyučování ve třídách, při dělené hodině ji přenáší určená služba. Za připravené křídy a smazanou tabuli zodpovídá před každou hodinou i na jejím konci týdenní služba.

9. Po práci máš ty i tví vyučující právo na odpočinek, relaxaci a volný čas
O přestávkách můžeš být ve své třídě nebo na chodbě školy.
O velké přestávce můžeš využít, pokud to počasí a provoz školy dovolí, prostranství před školou.
Respektuj pokynů dohlížejících pracovníků školy, jsou zde pro tvoji bezpečnost.

10. Dbej na bezpečnost a předcházej úrazům
Pracovníci školy dohlížejí na tvoji bezpečnost, řiď se jejich pokyny.
Chovej se tak, abys neohrozil zdraví a bezpečnost svoji ani spolužáků či jiných osob.
Neběhej po učebnách, schodištích, chodbách, WC a šatnách – na schodištích se nezdržuj.
Nevstupuj do kabinetů, pracoven a tělocvičny bez doprovodu učitele, řiď se řády odborných pracoven.
Nezdržuj se po skončení vyučování v budově školy bez svolení vyučujícího.
Bez přítomnosti vyučujícího neotvírej velká okna.
Každý úraz ihned ohlas nejbližšímu pracovníkovi školy.

 

11. Ve škole i na školních akcích za tebe zodpovídáme – pomoz nám
V době vyučování, a to i při akcích mimo areál školy, odcházíš jen se souhlasem vyučujícího, kterému předáš písemnou omluvenku od svého zákonného zástupce.
Svévolně nesmíš opustit třídu, školní budovu nebo areál školy.

12. Nezapomeň dát o sobě vědět
Pokud víš předem o své nepřítomnosti ve škole, i kdyby se jednalo jen o jednu hodinu, požádají písemně o tvé uvolnění tví zákonní zástupci.
Třídní učitel tě uvolňuje nejvýše na jeden den, na více dnů tě uvolní jen ředitel školy; o povolení absence na více dnů požádá písemně ředitele školy tvůj zákonný zástupce.
Jestliže se neúčastníš vyučování z nepředvídaných důvodů, např. nemoci, musí tví zákonní zástupci do 3 dnů od počátku tvé nepřítomnosti oznámit škole (třídnímu učiteli, jinému učiteli, řediteli školy) důvod tvé nepřítomnosti, a to telefonicky, osobně nebo písemně.
Písemnou omluvenku zapsanou v omluvném listu v žákovské knížce předložíš bez vyzvání svému třídnímu učiteli okamžitě při prvním příchodu do školy.
Mimo omluvný list nemohou být omluvenky akceptovány. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu tvé nepřítomnosti lékařské potvrzení.

13. STOP návykovým látkám
Ve školních budovách a v areálu školy (samozřejmě i mimo něj) nesmíš nosit, nabízet ani užívat návykové látky či provozovat činnosti, které by mohly ohrozit či poškodit zdraví tvé i ostatních.
Jestliže překročíš tento zákaz, počítej s tím, že toto bude řešeno jako velmi vážný přestupek.

Při podezření na užití omamných a návykových látek máme právo zavolat Policii ČR, která může provést test na přítomnost těchto látek. V případě pozitivního výsledku vyrozumíme tvé zákonné zástupce, případně zdravotnické zařízení, podle závažnosti zdravotního stavu způsobeného požitím těchto látek.

 

14. Školní jídelna a školní družina je tu pro tebe
Máš právo se stravovat ve školní jídelně a navštěvovat, jsi-li žákem 1. stupně naší školy, školní družinu.
Dodržuj Řád školní jídelny i Řád školní družiny.
Při přechodu do jídelny i družiny neutíkej, v jídelně i družině se řiď pokyny dospělých a dodržuj hygienická a společenská pravidla.

15. Dodržuj tento školní řád
Školní řád platí i na všech akcích pořádaných školou.
Buď si vědom, že vážné porušení tohoto řádu z tvé strany je důvodem ke kázeňskému opatření (jeho formu určuje třídní učitel nebo ředitel školy po projednání na pedagogické radě), projednání přestupku s rodiči, ve výchovné komisi a dalšími institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost (policie, odbor sociální péče)
Za porušení tohoto školního řádu ti podle závažnosti může být uděleno napomenutí třídního učitele (NTU), důtka třídního učitele (DTU), důtka ředitele školy (DŘŠ), 2. stupeň nebo 3. stupeň z chování.

 

Při posuzování se budeme řídit těmito kritérii:
1) Krádež ve škole
– 1. stupeň – DŘŠ, opakovaně 2. stupeň z chování
– 2. stupeň – 2. stupeň z chování, opakovaně 3. stupeň z chování
2) Nekázeň v hodinách, o přestávkách, na akcích pořádaných školou mimo areál školy, v prostorách školy (třídy, chodby, šatny, školní jídelna …)
– 1. i 2. stupeň – DTU, opakovaně DŘŠ, případně 2. stupeň, resp.3. stupeň z chování
3) Drzé vystupování vůči zaměstnancům školy (učitel, školník, uklízečka …)
– 1. i 2. stupeň – DŘŠ, opakovaně 2. stupeň, resp. 3. stupeň z chování
4) Neomluvená absence
– 1. i 2. stupeň – do 6 hodin – DŘŠ (nad 10 hodin – hlášení příslušnému odboru péče o dítě)  – 7 až 20 hodin – 2. stupeň z chování  – nad 20 hodin – 3. stupeň z chování (nad 50 hodin – hlášení Policii ČR)
5) Kouření ve škole
– 1. i 2. stupeň – písemné oznámení rodičům a DTU, opakovaně DŘŠ, 2. stupeň, resp. 3 stupeň z chování
6) Ničení školního majetku
– 1. i 2. stupeň – podle závažnosti NTU, DTU, DŘŠ, 2. stupeň, resp. 3. stupeň z chování (úhrada).

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA
———————————————————–

1. Práva zákonných zástupců žáka
Máte právo kdykoli se informovat na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů, nejlépe však v době mimo vyučování po předchozí např. telefonické domluvě. Od 1. 9. 2014 je zavedena pro všechny třídy elektronická žákovská knížka, jejíž odkaz je na webových stránkách školy:www.skolabridlicna.cz  V 1. třídě bude současně i klasická žákovská knížka v tištěné podobě.
Máte právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, ředitele školy a Školské rady. Budeme rádi, když k informacím využijete pravidelné Třídní schůzky a Dnů otevřených dveří, které pro Vás pořádáme. Informovat se můžete také prostřednictvím našich webových stránek: www.skolabridlicna.cz

2. Máte právo být voleni do Školské rady na základě Zákona 561/2004 Sb.(Školský zákon) a na základě Zřizovací listiny Školské rady Základní školy Břidličná

3. Povinnosti zákonných zástupců žáka
Máte povinnost zajistit řádnou docházku vašeho dítěte do školy.
Máte povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování vašeho dítěte.
Máte povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti vašeho dítěte, pokud tato má vliv na průběh vzdělávání.
Máte povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 školský zákon 561/2004 Sb.) prostřednictvím omluvného listu. V případě dosažení omluvené absence 100 hodin za pololetí, můžete být přizváni do školy k vysvětlení této skutečnosti. Při dosažení omluvené absence 150 hodin za pololetí, bude žák z hlavních předmětů (matematika, český jazyk, anglický jazyk, přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie) nehodnocen a bude muset vykonat zkoušky v náhradním termínu. V případě nesložení zkoušky, bude z daného předmětu hodnocen nedostatečně.
Máte povinnost poskytnout škole údaje o dítěti nutné pro zápis do školní matriky školy.

 

III. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
——————————————————————

1. Způsob hodnocení
Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků je používáno hodnocení klasifikačním stupněm (známkováním).

2. Forma hodnocení
Podkladem pro hodnocení jsou písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové či jiné druhy zkoušek. Žák (mimo žáka 1. třídy) musí mít z každého předmětu za každé pololetí alespoň dvě známky, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení.
Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci průkazným způsobem, od 1. 9. 2014 prostřednictvím elektronických žákovských knížek, v 1. třídě prostřednictvím klasických žákovských knížek.
Kontrolní písemné zkoušky rozvrhne vyučující předmětu rovnoměrně na celý školní rok.
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 30 minut, informuje vyučující předmětu žáky s dostatečným předstihem. V jednom dni konají žáci jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu (čtvrtletní) a 15. dubnu (třičtvrtěletní).
Třídní učitel informuje neprodleně prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka o výsledcích vzdělávání žáka vzešlých z pedagogické rady.
Na konci klasifikačního období se hodnocení výsledků vzdělávání žáků projedná a schválí na pedagogické radě, a to zpravidla k 15. lednu (I. pololetí), a 15. červnu (II. pololetí).
V případě mimořádně zhoršeného prospěchu žáka informuje zákonného zástupce žáka vyučující předmětu, a to bezprostředně a prokazatelným způsobem.

3. Hodnocení a klasifikace žáků

A. v předmětech s převahou naukového zaměření

Stupeň 1 (výborný)

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně  se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 4 (dostatečný)

U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.  Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

 

 B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

Sebehodnocení

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 • prospěl (a) s vyznamenáním

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než1,5 ajeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon).

 • prospěl (a)

Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

 • neprospěl (a)

Žák neprospěl, je-li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

 Přezkoušení

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné.

Opravná zkouška

 • Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 • Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech.
 • Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník.
 • Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
 • O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

Komisionální přezkoušení

 • Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad
 • Komise je tříčlenná a tvoří ji:
  • předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy
  • zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
  • přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon). Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
 • O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy
 • Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
 • Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
 • Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Dodatečná zkouška

Dodatečnou zkoušku koná žák:

 • který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.
 • který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 30. září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 30. září, opakuje ročník.
 • který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.

Postup do dalšího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

4. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 1. A.       v předmětech s převahou naukového zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný)

 • ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
 • myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně
 • je schopen samostatně studovat vhodné texty
 • pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné
 • je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
 • vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně
 • umí a používá kompenzační pomůcky
 • pracuje spolehlivě s upraveným textem
 • po zadání práce pracuje samostatně

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

 • v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
 • myslí logicky správně
 • je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty
 • pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné
 • je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
 • vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně
 • umí a dovede použít kompenzační pomůcky
 • pracuje spolehlivě s upraveným textem
 • po zadání práce učitelem pracuje s jistotou

 

Stupeň 3 (dobrý)

 • má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů,
 • pojmů, definic a poznatků
 • myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v  logice se vyskytují chyby
 • je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele
 • pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné
 • je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele
 • vyjadřuje se obtížně a nepřesně
 • dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele
 • pracuje spolehlivě s upraveným textem
 • nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat

 

Stupeň 4 (dostatečný)

 • má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků
 • v myšlení se vyskytují závažné chyby
 • je nesamostatný v práci s vhodnými texty
 • práce v týmu se pouze  účastní, jeho působení je občas přínosné
 • málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
 • jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
 • kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami
 • má velké obtíže při  práci s upraveným textem
 • závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

 • požadované poznatky si neosvojil
 • samostatnost v myšlení neprojevuje
 • je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele
 • žák nepracuje pro tým
 • správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen
 • jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
 • kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele
 • s upraveným textem nedovede pracovat
 • chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele

 

 B.  v předmětech s převahou výchovného působení

Stupeň 1 (výborný)

 • v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
 • pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí
 • jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný
 • osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

 • v činnostech aktivní, převážně samostatný
 • úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady
 • projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky
 • osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

 

Stupeň 3 (dobrý)

 • v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní
 • nevyužívá dostatečně své schopnosti  v individuálním a kolektivním projevu
 • jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb
 • jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele
 • nemá aktivní zájem  o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

 

Stupeň 4 (dostatečný)

 • v činnostech je málo tvořivý, často pasivní
 • rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé
 • úkoly řeší s častými chybami
 • dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele
 • projevuje velmi malý zájem a snahu

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

 • v činnostech je skoro vždy pasivní
 • rozvoj schopností je neuspokojivý
 • jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu
 • minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat
 • neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje

 

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍ A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
———————————————————————————————————

 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili život, zdraví ani majetek svůj či jiných osob.
 • Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehledy pověřených osob jsou vyvěšeny na všech úsecích, kde dohledy probíhají.
 • Žáci se mimo vyučování nezdržují v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým zařízením.
 • Větrání tříd velkými okny se provádí jen v průběhu vyučovací hodiny a pod dohledem vyučujícího. O přestávkách se může větrat pomocí ventilace, kterou žák nesmí zcela vyklopit.  Žáci mají zakázáno vyhazovat cokoliv z oken.
 • Při výuce ve všech odborných učebnách, v tělocvičnách, hale,  dílnách, na pozemcích, hřišti apod. zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam. Poučení o bezpečnosti se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami a ředitelským volnem.
 • Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu.
 • Při úrazu zaměstnanci školy poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam v evidenci úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.
 • Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané jejich rozvrhem výuky včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.
 • Všichni zaměstnanci školy se řídí Minimálním preventivním programem školy a pokyny koordinátora primární prevence. Průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.
 • Projevy šikanování, rasismu, xenofobie, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti tomuto Školnímu řádu.

Výchovná opatření při zjištění šikany a kyberšikany:

 

 • škola využije běžných výchovných opatření dle závažnosti (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) a zohlední při hodnocení chování na vysvědčení,
 • v mimořádných případech doporučí rodičům agresora jeho vyšetření, popř. diagnostický pobyt  ve SVP a celý případ předá orgánům sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou,
 • dojde-li k podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, bude skutečnost oznámena Policii ČR

 

Tento školní řád byl vypracován vedením školy ve spolupráci s učiteli a žáky školy v souladu s Úmluvou o právech dítěte, Ústavou ČR a ve smyslu Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ze dne 24. září 2004.  Byl projednán pedagogickými pracovníky školy dne 1. 9. 2014, byl schválen Školskou radou 16. 10. 2014 a nabývá účinnosti 1. 9. 2014. 

V Břidličné dne 1. 9. 2014
Ing. Miroslav Glacner
ředitel školy
[/vc_column_text][vc_column_text]

Školní řád ke stažení zde

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]