Řád školní družiny

I. Úvodní ustanovení

 1. činnost školní družiny, vč. organizace činnosti, se řídí Vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
 2. školní družina poskytuje zájmové vzdělávání přednostně pro žáky 1. stupně školy,
 3. přihlašování žáka se provádí na základě písemné přihlášky (Zápisního lístku do školní družiny),
 4. odhlašování žáka se provádí na základě písemné odhlášky (Žádost o odhlášení žáka ze školní družiny),
 5. výši úplaty za školní družinu, vč. zproštění od povinnosti úplaty a jiné náležitosti stanovuje Směrnice ředitele školy,
 6. docházka do školní družiny je pro zapsané žáky povinná.

II. Provozní doba

 1. provozní doba školní družiny je od 6:00 do 7:30 hodin (ranní provozní doba) a od 11:30 do 15:30 hodin (odpolední provozní doba),
 2. rozvržení a změnu provozní doby schvaluje ředitel školy,
 3. vychovatelka vyvěsí na určeném místě ve školní družině aktuální provozní dobu; se změnou provozní doby seznámí neprodleně a prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka,
 4. v době školních prázdnin a ředitelského volna je školní družina z technických důvodů mimo provoz.

III. Dohled ve školní družině

 1. dohled nad žáky po celou dobu pobytu žáka ve školní družině, včetně přesunů do a ze školní jídelny a pobytu žáka ve školní jídelně, zajišťuje vychovatelka,
 2. vychovatelka vydává pokyny k zajištění kázně, bezpečnosti, hygienických a kulturních návyků žáků.

IV. Žák je povinen

 1. dodržovat nejen tento řád, ale i Školní řád a Řád školní jídelny,
 2. dodržovat základní kulturní, hygienické a bezpečnostní návyky,
 3. respektovat náplň hodiny a vykonávat činnosti dle pokynů vychovatelky,
 4. neopouštět bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny,
 5. nevzdalovat se od vychovatelky při vycházkách mimo budovu školní družiny,
 6. hlásit vychovatelce nevolnost, zdravotní obtíže nebo úraz,
 7. předložit vychovatelce omluvný lístek s podpisem zákonného zástupce, žádá-li o odchod ze školní družiny mimo čas uvedený v Zápisním lístku do školní družiny.

V. Vychovatelka

 1. převezme žáky po ukončení vyučování, zajistí a je zodpovědná za přesuny žáků,
 2. spolupracuje v době výdeje stravy dle potřeby s dohledem ve školní jídelně a s vedoucí školní jídelny,
 3. vede Přehled výchovně vzdělávací práce (třídní knihu).

VI. Zákonný zástupce žáka je povinen

 1. zaplatit včas úplatu za pobyt žáka ve školní družině,
 2. písemně oznámit vychovatelce (formou omluvného lístku) dřívější odchod žáka ze školní družiny než je čas uvedený v Zápisním lístku,
 3. písemně oznámit vychovatelce (formou omluvného lístku) den a čas odchodu žáka do zájmového útvaru (kroužku); písemné oznámení platí pro celý školní rok, pokud nebude zákonným zástupcem písemně zrušeno,
 4. zajistit žákovi vhodný oděv pro sportovní činnost a pobyt v přírodě.

V Břidličné 1. září 2022
Mgr. Markéta Barschová, MBA
ředitelka školy