ŠKOLNÍ JÍDELNA
při Základní škole Břidličná, okres Bruntál

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

I. úvodní ustanovení:

1.    Směrnice stanovuje podmínky poskytování školního stravování ve Školní jídelně při Základní škole  Břidličná, okres Bruntál, a to především podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.

2.     Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005Sb., o školním stravování, vydanou MŠMT ČR a příslušnými hygienickými předpisy

3.     Vyhláška a předpisy jsou k dispozici v kanceláři Školní jídelny.

4.     Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy (výživových norem) a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

5.     V době školních prázdnin, státních svátků a ředitelského volna – školní jídelna nevaří. V těchto dnech je stravné automaticky odečteno.

II. Přihlašování a odhlašování strávníků:

1.     Přihlašování a odhlašování je základní povinností každého strávníka.

2.     Přihlášení strávníka se provádí vyplněním a podpisem Přihlášky ke stravování. Za nezletilé strávníky tento úkon provede zákonný zástupce.

3.     Odhlášení strávníka z evidence se provede zápisem do přihlášky – Ukončeno dne: a podpis zákonného zástupce. Odhlašování stravy na určité dny, provádí strávník sám den předem od 7:00 hod. – do 16:00 hodin na terminálu, telefonicky na čísle 595 538 407, 595 538 425 nebo osobně u vedoucí jídelny. V její nepřítomnosti odhlášky zapisují kuchařky, ráno od 6:00 do – 7:00 hodin.     

4.     Odhlašování strávníků v době neplánované nepřítomnosti – strávník má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti, další dny neplánované nepřítomnosti je povinen si stravné odhlásit. Pokud si stravu neodhlásí, bude mu stravné za odebrané dny neplánované nepřítomnosti počítáno v plné výši.     

5.     Evidence strávníků je uložena v kanceláři školní jídelny.

III. Provozní doba Školní jídelny:

1.     Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny je od 6:00hod do 14:30 hodin

2.     Výdejní doba pro žáky a zaměstnance školy je od 11:30 hod – do 11: 50 hodin

3.     Výdejní doba pro cizí strávníky, jídlonosiče a důchodce je od 11: 50 hod – 12: 20 hodin

4.     Výdejní doba pro žáky a zaměstnance školy je od 12: 20 hod – do 13: 45 hodin

IV. Výše stravného:

     Finanční normativ (výše stravného) pro jednotlivé kategorie:

     a) kategorie žáků 7 – 10 let                     29,00 Kč/ den

     b) kategorie žáků 11- 14 let                     31,00 Kč/ den

     c) kategorie žáků 15– a více let              34,00 Kč/ den

     d) důchodci školští                                   34,00 Kč/ den

     f ) zaměstnanci                                         25,00 Kč/ den + 9,00 Kč FKSP

V. Platby stravného:     Stravné se platí předem.    

1.     Platba složenkou – strávník si vyžádá u vedoucí jídelny v období od 1 dne – 20 dne v měsíci složenku, na níž je cena v Kč snížena o cenu odhlášené stravy za předešlý měsíc. Do platby stravného dále nejsou započítány dny prázdnin, státních svátků, předem oznámené ředitelské volno.

2.     Platba trvalým příkazem – strávník nebo jeho zákonný zástupce obdrží u vedoucí jídelny přesné podklady pro zavedení trvalého příkazu (variabilní symbol, číslo účtu Školní jídelny). Období pro zadání příkazu je vždy od 1.8. – do 25.5. pro daný školní rok.

3.     Platba v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny – platí stejné podmínky jako pro platbu složenkou či trvalým příkazem.

VI. Vyúčtování přeplatků stravného:

1.     Platba složenkou – přeplatek stravného je automaticky odečten v následující platbě na další stravovací období.

2.     Platba trvalým příkazem – vrácení přeplatku stravného je prováděno jednou ročně. Pokud si  zákonný zástupce požádá o jiný termín, bude mu vyhověno.

3.     Platba v hotovosti – přeplatek stravného je automaticky odečten v následující platbě na další stravovací období 

VII. Závěrečná ustanovení:

1.    Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu, který je vyvěšen v jídelně.            Pedagogický dozor spolupracuje v době výdeje s vedoucí školní jídelny. Dále pedagogický dozor zajišťuje kázeň žáků, jejich bezpečnost, hygienické a kulturní stravovací návyky. Po ukončení výdeje zajistí zvedání židlí.

2.    Strávník je povinen dodržovat zásady kulturního a hygienického stravování. Strávník má nárok na           stravu, pokud ji uhradil včas dle podmínek v bodě V. strávník dostane kompletní oběd u výdejního okénka. Po konzumaci oběda je strávník povinen odnést tác s talíři a zbytky jídla na určené místo v jídelně. Na pokyn pedagogického dozoru strávníci zvedají židle.

3.     Vedoucí jídelny vyvěšuje na určené místo ve školní jídelně JÍDELNÍČEK a spolupracuje s pedagogickým dozorem.

4.     Žáci jsou poučení v oblasti BOZ.

5.     Žáci jsou poučeni o zacházení s majetkem školní jídelny.

   

V Břidličné dne 01. 09. 2022                                                                       Mgr. Markéta Barschová, MBA

                                                                                                                                       ředitelka školy