váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2017/2018

První den školního roku 2017/2018:

4. 9. 2017

Podzimní prázdniny:

26. - 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny:

2. 2. 2018

Jarní prázdniny:

26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny:

29. 3. - 30. 3. 2018

Poslední den školního vyučování 2017/2018:

29. 6. 2018

Hlavní prázdniny:

2. 7. - 31. 8. 2018

Řád družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Název zařízení:

Školní družina při ZŠ v Břidličné, Komenského ul. 360, okres Bruntál

 

MOTTO:

Školní družina je typ zařízení pro volný čas, založený na dobrovolnosti a zájmu dětí.

Mgr. B. Hájek
autor ŠVP pro ŠD

 

 

Charakteristika ŠD, materiální podmínky

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní družina je součástí ZŠ, umístěna je v pavilonech společně s učebnami 1. stupně. Pro svou činnost využívá tři samostatné třídy, které jsou prostorné světlé a útulné. Vybavené jsou starším nábytkem a koberci. O výzdobu tříd se starají děti svými výkresy a výrobky. Školní družina má dostatek potřeb a pomůcek pro zájmové činnosti, různé hry a hračky jsou doplňovány přiměřeně každý rok. K dispozici máme interaktivní tabuli, která je pro děti velkým přínosem, přehrávač CD a DVD. Máme vlastní knihovničku s dětskou literaturou, pracujeme s dětským časopisem „ Pastelka“ a „Informatoriem pro školní družiny“. Využíváme multifunkční hřiště, tělocvičnu a rovněž zatravněný prostor mezi pavilony k pohybovým a sportovním aktivitám.

Personální podmínky

V jednotlivých odděleních pracují kvalifikované vychovatelky, z nichž se jedna specializuje na specifické zájmy starších žáků a klubovou formu činnosti.

 

 

Provoz školní družiny

Ráno: 6,30 – 7,30

Odpoledne: 11,30 – 15,30

 

Podmínky přijímání uchazečů:

Žáci se do školní družiny přihlašují vyplněním Zápisního lístku.

O způsobu přihlášení, odhlášení a vyloučení rozhoduje ředitel školy.

Podle potřeby je školní družina otevřena při děleném vyučování.

Poplatek za ŠD je 50 Kč měsíčně. Platba musí být uhrazena v měsíci září na období září až prosinec a v měsíci lednu na období leden až červen na účet školy 154511401/0300 (banka ČSOB).

Změny odchodů dětí ze školní družiny a omluvenky jsou podávány vždy písemně. Pro návštěvy kroužků stačí jedna omluvenka na celý rok.

Během prázdnin je školní družina uzavřena.


Bezpečnost a ochrana zdraví

Děti jsou během celého roku poučovány o dodržování bezpečnosti při nejrůznějších činnostech, hrách, sportech, vycházkách.

Učí se zásady správného a bezpečného chování nejen v ŠD, ZŠ, ŠJ, na komunikacích při cestě do školy a ze školy, při sezónních činnostech a sportech, ale také v době volných dní a prázdnin.

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit, věnována průběžná zvláštní pozornost.

Pro rozvoj talentovaných a nadaných žáků bude ŠD nabízet další doplňkové aktivity z oblasti jejich zájmů.

 

 

Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině: 

 • Umožňujeme dětem vhodné využívání volného času.
 • Rozvíjíme kladné vztahy mezi dětmi, schopnost respektovat práci a úspěchy druhých.
 • Učíme se spolupráci, pomáháme si, umíme přijmout druhého jaký je, „každý umí něco, všichni jsme důležití“. 
 • Poskytujeme dětem příležitost k rozvíjení tvořivosti, fantazie, aktivity a samostatnosti, k rozvíjení slovní zásoby, ale také schopnosti naslouchat.
 • Umožňujeme dětem srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity.
 • Snažíme se, aby se projevovali, jako svobodné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící si své povinnosti.
 • Upevňujeme potřebu dbát o zdraví své i druhých a to bezpečným chováním.
 • Vedeme děti k toleranci k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, k ovládání negativních citových reakcí.
 • Rozvíjíme vnímání a citlivost k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme, k péči o životní prostředí a ochraně zdraví.
 • Formujeme jejich životní postoje k odpovědnosti za jejich chování, posilujeme jejich sebevědomí, k úctě k vytvořeným hodnotám, k schopnosti a ochotě pomoci.

 

 Formy práce ve školní družině 

 • Odpočinková a rekreační činnost
 • Spontánní aktivity
 • Zájmová činnost
 • Příprava na vyučování
 • Příležitostné akce

 

Metody práce ve školní družině 

 • komunitní kruh, rozhovory, hry, motivační vyprávění,
 • pohybové a smyslové hry ve třídě,
 • poslech hudby, relaxace, tanec, pohybová improvizace,
 • dramatizace pohádek, četba, časopisy,
 • vycházky sportovní /louka, hřiště/,
 • vycházky přírodovědné /okolí školy, ŠD/, orientace,
 • soutěže k procvičení učiva, hry,
 • folie s hádankami, doplňovačky, křížovky, rébusy
 • práce ve skupinách při zájmové činnosti
 • společenské a deskové hry,
 • využívání nejrůznějších výtvarných a pracovních technik,
 • sezonní činnosti /např. sáňkování/,
 • využívání interaktivní tabule, PC, DVD, CD.

  

Hodnocení během celého školního roku

 • chválíme a oceňujeme po každé činnosti
 • zhotovujeme nástěnky a výstavky
 • umožňujeme odnést si výrobky domů
 • hovoříme s rodiči
 • konzultujeme s třídními učiteli


Obsah vzdělávacího programu školní družiny 

Člověk a jeho svět

 

1. Místo, kde žijeme:

poznávání nejbližšího okolí, cesta do školy, orientace ve městě, významná místa ve městě, /autobus.nádraží, zdr. středisko, hřiště, knihovna, MěÚ, bazén aj./ dopravní výchova-přecházení vozovky, bezpečnost. Místo, kde bydlím, náš byt, moje rodina.

2. Lidé kolem nás:

osvojení si zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi, vytváření kladného vztahu ke všem dětem ve ŠD, rozvíjení vyjadřovacích schopností a naslouchání si,

3. Člověk a jeho zdraví:

zdraví a strava, osobní hygiena, otužování, správné oblékání – prevence zdraví, poučení o bezpečnosti při všech činnostech, předcházení úrazů, upevňování zdraví pohybem v přírodě.

4. Člověk a příroda:

vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě v různých ročních obdobích, chování v přírodě, ochrana přírody a životního prostředí, práce na zahrádkách, les v zimě, zvířata a lidé.

 

Klíčové kompetence

Cílem ŠD je u dětí tyto klíčové kompetence přiměřeně svým možnostem rozvíjet a posilovat. U jednotlivých činností se posiluje více kompetencí, nelze formulovat konkrétní kompetenci, která má být rozvíjena.

 

Kompetence k učení:

 • poznává smysl a cíl učení
 • dokončí započatou práci
 • umí zhodnotit své výkony
 • vědomosti uplatňuje v praxi

 

Kompetence k řešení problému:

 • všímá si dění a problémů v ŠD i mimo ni
 • volí vhodné způsoby řešení
 • uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
 • chápe, že vyhýbání se problémům, nevede k cíli

 

Kompetence komunikativní:

 • srozumitelně formuluje své myšlenky a názory
 • naslouchá druhým
 • účinně se zapojuje do diskuse
 • umí vyjádřit vlastní názor

 

Kompetence sociální a personální:

 • učí se plánovat, organizovat a hodnotit
 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech
 • pozná vhodné a nevhodné chování

 

Občanské kompetence:

 • uvědomuje si svá práva a práva druhých
 • vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu
 • chová se zodpovědně podle dané situace
 • chrání a respektuje naše tradice, kulturní a historické dědictví
 • chápe význam péče o životní prostředí

 

Kompetence k trávení volného času:

 • umí účelně trávit volný čas
 • vybírá si zájmové činnosti podle svých dispozic
 • rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času
 • umí odmítnout nevhodné nabídky pro volný čas

 

Práva a povinnosti dětí

Užívat spontánně celé prostředí ŠD za předpokladu dodržení určitých pravidel.

Účastnit nebo neúčastnit se aktivit nabízených pedagogem nebo ostatními dětmi.

Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost.

Podílet se na plánování programu, rozhodování ve společných záležitostech.

Vyjádřit svůj názor, naslouchat jiným.

Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby.

Vykonávat samostatně činnosti související se samoobsluhou.

Povinnost navštěvovat školní družinu.

Dodržovat vnitřní řád školy a vnitřní řád školní družiny.

 

Závěr

Děti vnímají svět kolem sebe a začínají se v něm orientovat. Všímají si vztahů mezi lidmi. Při řešení hravých úkolů, jejich dokončování a odměňování pociťují radost. Ta je prvním malým krůčkem k úspěchu. Touží po něm každý, kdo pracuje s dětmi. Úspěch znamená vidět rozzářené oči, úsměv na tváři, slyšet veselé a hlasité povzbuzování. Úspěch je obrovská odměna, které můžeme dosáhnout jen tehdy, když budeme dětem nablízku, budeme s nimi rozmlouvat, naslouchat jim a vnímat to, co nám sdělují.

 

Připravila:
vedoucí vychovatelka Alena Smeliková

Schválil:
ředitel školy Mgr. Miroslav Šimůnek

V Břidličné dne 1. 9. 2016

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci