Plán školy

1.Vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět si navzájem. 
Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři.¨

2.Zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se. 
Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedie- vytváříme v žácích schopnosti ( kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky využívají, co se naučili.¨

3.Vychovávat dětskou osobnost a porozumět jí. 
Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět.¨

4.Integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání. 
Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme, učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat.

5.Vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi. 
Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Máme a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení.

6.Sportovat a pořádat ozdravné pobyty – porozumět přírodě i sobě. 
Plaveme, lyžujeme, běháme, hrajeme florbal. Jezdíme za vojáky, chodíme do přírody, poznáváme se i jinak než ve škole,¨

7.Mít partnery v zahraničí – porozumět našemu postavení v Evropě. 
Pořádáme výměnné zájezdy  a organizujeme  setkání se žáky z polských škol. Zdůrazňujeme výuku cizích jazyků.

8.Praktikovat samosprávu – porozumět pojmu demokracie. 
Žákovský parlament zrovnoprávňuje děti s dospělými. Spojujeme věkové skupiny, učíme mluvit před lidmi, pořádáme divadelní představení a hudební vystoupení.

9.Mít preventivní program – porozumět nebezpečí ulice. 
Organizujeme semináře pro děti i učitele, nabízíme  velký výběr programů pro volný čas ve spolupráci se Střediskem volného času v Rýmařově.  ASK  je k dispozici všem žákům, nabízíme tábory, výlety, kurzy, vycházky, soutěže. Spolupracujeme s občanským sdružením Paprsek. Zájemcům zprostředkujeme porady s odborníky.

10.Komunikovat s veřejností – porozumět si s partnery školy. 
Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy. Snažíme se maximálně informovat o dění ve škole, přednášíme, publikujeme. Vítáme odezvu okolí. Naplňujeme komunitní program.

11. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět nutnosti celoživotního učení. 
Pořádáme semináře a setkávání učitelů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. Zabývat se environmentální výchovou

Vedeme děti ke kladnému postoji k životnímu prostředí. Třídíme odpad, pořádáme soutěže ve sběru papíru a plastových vršků.

13. Myslet na druhé

Navštěvujeme děti v Dětském domově v Janovicích, sponzorujeme zvířata v ZOO Na Kopečku.