Plán školy

1. Vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět si navzájem.
Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři.¨

2. Zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se.
Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedie- vytváříme v žácích schopnosti ( kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky využívají, co se naučili.¨

3. Vychovávat dětskou osobnost a porozumět jí.
Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět.¨

4. Integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání.
Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme, učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat.

5. Vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi.
Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Máme a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení.

6. Sportovat a pořádat ozdravné pobyty – porozumět přírodě i sobě.
Plaveme, lyžujeme, běháme, hrajeme florbal. Jezdíme za vojáky, chodíme do přírody, poznáváme se i jinak než ve škole,¨

7. Mít partnery v zahraničí – porozumět našemu postavení v Evropě.
Pořádáme výměnné zájezdy  a organizujeme  setkání se žáky z polských škol. Zdůrazňujeme výuku cizích jazyků.

8. Praktikovat samosprávu – porozumět pojmu demokracie.
Žákovský parlament zrovnoprávňuje děti s dospělými. Spojujeme věkové skupiny, učíme mluvit před lidmi, pořádáme divadelní představení a hudební vystoupení.

9. Mít preventivní program – porozumět nebezpečí ulice.
Organizujeme semináře pro děti i učitele, nabízíme  velký výběr programů pro volný čas ve spolupráci se Střediskem volného času v Rýmařově.  ASK  je k dispozici všem žákům, nabízíme tábory, výlety, kurzy, vycházky, soutěže. Zájemcům zprostředkujeme porady s odborníky.

10. Komunikovat s veřejností – porozumět si s partnery školy.
Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy. Snažíme se maximálně informovat o dění ve škole, přednášíme, publikujeme. Vítáme odezvu okolí. Naplňujeme komunitní program.

11. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět nutnosti celoživotního učení. 
Pořádáme semináře a setkávání učitelů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. Zabývat se environmentální výchovou
Vedeme děti ke kladnému postoji k životnímu prostředí. Třídíme odpad, pořádáme soutěže ve sběru papíru a plastových vršků.

13. Myslet na druhé
Spolupracujeme s Domovem pro seniory v Dolní Moravici, sponzorujeme zvířata v ZOO Olomouc.