Školní jídelna zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Do cizích států se osobní údaje neposkytují.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školní jídelny přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.